Tietosuojailmoitus

Kaarina-Teatterin rekisteriseloste tilaisuuksiin ilmoittautuneista
 

Rekisterinpitäjä

Kaarina-Teatteri ry
Y-tunnus: 1104013-9
Rekisterinumero: 138139
Osoite: Viipurintie 118, 20780 KAARINA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kaarina-Teatteri ry:n johtokunta
sähköposti: info(at)kaarina-teatteri.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Kaarina-Teatterin tuotantoihin ja erillistilaisuuksiin ilmoittautuneista, esim. casting-tilaisuudet, ensi-illat, ennakkonäytökset.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tarvittavat tiedot ilmoittautuneista:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Tietojen alkuperä

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pl. palveluntarjoajan tietojen käsittely, taltiointi ja välitys EU:n ulkopuolella.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja tarve.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjältä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden tarpeellista.